Ruimte voor fietsers

11 Juni 2020

Ruimte voor fietsers

Vanuit Groen roepen we het gemeentebestuur op om gebruik te maken van de expertise die aanwezig is in de diverse adviesraden.

Op de gemeenteraad van dinsdag 9 juni werd een goedkeuring gegeven voor het plaatsen van een verkeersremmer die het voor fietsers veiliger moet maken om van het fietspad op de rijbaan te komen. Deze verkeersremmers zullen worden geplaatst in de Fooststraat, de Petterstraat en de Ternatsestraat.

We pleiten met Groen Affligem voor een betere fietsinfrastructuur, maar betreuren de manier waarop deze beslissing tot stand kwam. De gemeente Affligem beschikt over een mobiliteitsforum waar advies kan worden gevraagd m.b.t. de voorgestelde inrichtingswerken. Op vraag van Groen gemeenteraadslid Kathleen Gies of het mobiliteitsforum hierin om advies werd gevraagd, was het antwoord neen. De meerderheid geeft aan dat omwille van de COVID-19 maatregelen het onmogelijk was om het mobiliteitsforum samen te roepen. We vinden het vanuit Groen heel jammer dat de expertise binnen het mobiliteitsforum op deze manier niet wordt benut. Het is wel fijn dat het bestuur zich, deels, baseerde op de suggestienota van de lokale Fietsersbond. Enkel voor de aanpak in de Petterstraat werden de suggesties niet gevolgd en worden de verkeerssituatie voor fietsers niet in zijn totaliteit aangepakt. Wat voor ons een gemiste kans lijkt.

Vanuit Groen roepen we het gemeentebestuur op om gebruik te maken van de expertise die aanwezig is in de diverse adviesraden. En benadrukken we nog eens het belang van een actueel mobiliteitsplan. Op die manier kunnen ingrepen op een duurzame manier gebeuren, met oog voor de hele verkeerssituatie, eerder dan losstaande, lokale ingrepen.

Vanuit Groen vinden we dat onze straten een veilige omgeving moeten zijn voor voetgangers en fietsers.

We vinden dat:

  • het onaanvaardbaar is dat een fietspad stopt en fietsers op de rijbaan moeten zonder rugdekking (een obstakel voor de auto's) voor de fietsers. Daarover zijn we het eens;
  • er bij voorkeur aparte fietspaden moeten komen binnen en tussen de woonkernen en op wegen die naar de stations en de publieke voorzieningen leiden;
  • eerst onderzocht moet worden of er fietspaden kunnen aangelegd worden voordat we werken doen die fietsers op de rijbaan dwingen;
  • wanneer er geen andere mogelijkheid bestaat en fietsers op de rijbaan moeten rijden, de maximum snelheid niet hoger dan 30km/u mag liggen;
  • de fietsinfrastructuur moet aangelegd worden conform de Vlaamse ontwerprichtlijnen voor fietsvoorzieningen.