Nieuwe bestuurlijke stijl

07 September 2018

Nieuwe bestuurlijke stijl

Groen Affligem streeft een nieuwe bestuurlijke stijl na. Daarom willen we willen alle inwoners voortdurend betrekken bij het beleid en kiezen daarbij voor een diversiteit aan participatievormen. Een gemeenteraad wordt aantrekkelijk door heldere informatie over de agendapunten, publieksvriendelijke aanvangsuren en een boeiende agenda-opbouw. We willen ook een laagdrempelige regeling waarmee burgers inspraak krijgen in de gemeenteraad. Op regelmatige tijdstippen organiseren we burgerpanels of nodigen we een groep burgers uit voor overleg rond bepaalde thema’s. De resultaten bevelen we aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen aan. De gemeentelijke adviesraden worden echte partners in het bestuur. We stellen tijdig de nodige informatie ter beschikking, vragen actief om advies, maken ruimte voor suggesties en beantwoorden gemotiveerd elk advies. We pleiten voor open commissies om voorstellen voor de gemeenteraad grondig voor te bereiden, bij te sturen of verder te verdiepen. In deze commissies worden naast experten ook betrokken burgers en middenveldorganisaties uitgenodigd. Met een actieve en passieve openbaarheid van bestuur geven we niet alleen vlot antwoord op alle vragen van burgers, maar bieden we tegelijk een snelle inzage in bestuurlijke documenten voor wie daar nood aan heeft. We vragen verder actieve en overzichtelijke informatie en documenten via de gemeentelijke website met duidelijke informatie over wat waar beschikbaar is. Zo vindt iedereen snel de relevante informatie. Groen Affligem ziet elke ambtenaar als “civil servant”. Met een modern personeelsbeleid krijgen sterke, creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren ruimte. Ze staan ten dienste van iedereen, niet enkel van de meerderheid. Ze beschikken over voldoende mogelijkheden om mee te werken aan ondersteuning van burgerinitiatieven en gemeentelijke adviesraden. Dit zijn alvast onze strijdpunten voor een eerlijk, transparant en participatief bestuur. Onze volledige visie op lokaal besturen kan je vinden op onze website www.groenaffligem.be.

Wist je dat Groen Affligem voluit gaat voor een klimaatplan voor Affligem? Lees zeker ons standpunt en zet onze eis kracht bij door onze petitie te tekenen. Zo bepaal jij mee het beleid. www.groenaffligem.be/petitie_klimaatplan.