Leefbaarheid Essene met GRUP Montil

21 November 2018

Leefbaarheid Essene met GRUP Montil

Dimitri Timbremont: “ De gemeenteraad van 11/9 heeft het ontwerp GRUP voor de Montil in Essene goedgekeurd. Actueel loopt het openbaar onderzoek nog tot 27 november 2018. Ook buurtbewoners maken zich zorgen om de impact van dit GRUP op de leefbaarheid van de nu al verzadigde dorpskern in Essene. Groen Affligem deelt deze bezorgdheid.“ Jo Lamberts: “De Ternatsestraat ter hoogte van de dorpskern is in Essene één van de grootste knelpunten wat betreft verkeersdoorstroming en -verzadiging. Een toenemende activiteit met extra verkeersbewegingen is hier niet wenselijk tenzij een ontsluiting wordt voorzien die de Ternatsestraat ontlast of ingezet wordt op alternatieve vervoersvormen (een parking op afstand met pendel of lijnbus b.v.). We verzetten ons met klem tegen een uitbreiding van activiteiten die een verhoging van het aantal verkeersbewegingen met zich meebrengen.” Dimitri Timbremont: “Groen Affligem pleit ook voor openbaarheid van bestuur. De inwoners van Essene werden op geen enkel ogenblik ernstig gehoord in dit verhaal. Tegenover zeer ruime en weinig geregulariseerde uitbreidingsmogelijkheden, krijgt het algemene belang veel minder aandacht. Wij verkiezen meer ruimte voor inspraak van alle betrokkenen.” Jo Lamberts: “Ten slotte heeft een uitbreiding van de activiteiten ook een invloed op de gezondheid van buurtbewoners. In het recente CurieuzeNeuzen-rapport kreeg de Ternatsestraat nu al een oranje label. Met toenemende autobewegingen zal ook de concentratie fijn stof nog verder oplopen.” Jo Lamberts: “Groen Affligem is niet tegen het regulariseren van de huidige situatie. We zijn er wel van overtuigd dat de huidige activiteiten reeds een zware impact hebben op de dorpskern van Essene en een uitbreiding hiervan is voor ons geen optie.” Dimitri Timbremont: “Het zou mooi zijn mocht het gemeentebestuur de termijn van het openbaar onderzoek verlengen. De extra tijd kan benut worden voor een inspraakvergadering met alle buurtbewoners. Zo kunnen de bezorgdheden van alle betrokkenen verwerkt worden in het GRUP. Dit zou alvast een prima stap zijn naar openbaarheid van bestuur en inspraak van inwoners, een strijdpunt dat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen door zowat alle partijen werd onderschreven.”

Alle documenten kan je raadplegen op de gemeentelijke website: http://affligem.be/Affligem/Nederlands/home/RUP-montil/page.aspx/1198. Bezorgdheden kun je schriftelijk overmaken aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – Bellestraat 99 te 1790 Affligem via een aangetekend schrijven of aan het onthaal van het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

LET OP: het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 27 november 2018. Wil je graag je bezorgdheid uiten, dan dien je deze termijn te respecteren.

De standpunten van Groen Affligem rond mobiliteit en leefbaarheid zijn terug te vinden op onze website www.groenaffligem.be.