Wonen

Het lijkt wel of in onze gemeente alle lappen en lapjes grond worden bebouwd.  Waar dit toegelaten is dient bouwen en verbouwen natuurlijk te kunnen, maar Groen Affligem vindt dat onze gemeente actief ademruimte dient te plannen (groenbehoud en -aanleg, kleine parkjes, een speelweide, watertoets...) in al onze deelgemeenten.

Ook het parkeervraagstuk is hier rechtstreeks mee verbonden en verdient een professionele aanpak. Daarom staan wagens liefst niet op voetpaden of de lapjes grind die hiervoor doorgaan. Zo wordt de verkeerssituatie voor de zigzaggende voetgangers al te onveilig!. Bovendien wordt het hoog tijd om werk te maken van laadpalen voor elektrische voertuigen en het gebruik van deelwagens te stimuleren.

Kwalitatief wonen

Woonbaarheid en leefbaarheid staan centraal in de ruimtelijke ordening, die Groen voor  Affligem voorziet. Daarom willen we een bevoegde cel voor de woonkwaliteit met daarin de betrokken diensten, externe experten en instanties, die kwetsbare doelgroepen vertegenwoordigen. Deze cel kan dan  woonprojecten in onze gemeente integraal beoordelen. Verder zetten we in op een kwaliteitsonderzoek van het eigen woonpatrimonium om de woonbehoeften in kaart te brengen. Met een gericht lokaal subsidiereglement als aanvulling op Vlaamse renovatiepremies kunnen we lokale accenten leggen.

Nieuwe wijken of woonprojecten zijn per definitie duurzaam. Geïnteresseerde (kandidaat-)bewoners worden onmiddellijk betrokken bij het ontwerp van nieuwe wijkprojecten. Groen Affligem wil duurzaamheidscriteria opnemen in de bouwvoorschriften en groepsaankopen voor groene energie, isolatiemateriaal en zo meer ondersteunen.

In het woonbeleid zit ten slotte een uiterst belangrijke hefboom naar een klimaatvriendelijke gemeente. Codewoorden zijn kernversterking, energiezuinigheid en woonkwaliteit. Groen Affligem wil daarom dat het burgemeestersconvenant dringend wordt uitgevoerd!

Toekomstgericht wonen

De gezinssamenstelling is intussen veranderd. Tegelijk wordt (woon)ruimte steeds schaarser, terwijl meer en meer huizen in vroegere verkavelingswijken te groot blijken voor de huidige eigenaars/bewoners. Gemeenschappelijk wonen biedt een efficiënter ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en zorgt voor een sterker sociaal weefsel. Bovendien haakt het in op de nieuwe trend 'vermaatschappelijking’ in de zorg. Daarom is het cruciaal dat het lokaal woonbeleid toekomstgerichte woonvormen makkelijker maakt, ingang laat vinden en ondersteunt.

Groen Affligem wil een positief klimaat scheppen rond nabuurschap, delen en samenwerken. Onze gemeente moet haar engagement hierrond bevestigen en ondertekent daarom het charter Samenhuizen. Dat is de start van een nieuw draagvlak, zowel bij de interne diensten, als bij de burger en de verschillende woonactoren. Bovendien wensen we de uitbouw van expertise binnen de gemeentelijke diensten over dit thema. Daarbij hoort een loket waar burgers terecht kunnen met vragen over samenhuizen of co-housen. Er wordt verder een overleg rond samenhuizen opgestart en we werken onderbouwde maatregelen uit.

Steeds meer senioren vinden in gemeenschappelijk wonen een alternatief voor een WZC of voor het alleen wonen met de kinderen uit huis of als alleenstaande. Vormen van co-housing met dienstverlening bieden een uitstekend alternatief voor de vaak te grote en dure rusthuizen. Ook zorgwonen willen we actief promoten.

Betaalbaar wonen

Lokale besturen worden dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke, betaalbare woningen. Vooral kwetsbare groepen zijn de dupe. De Vlaamse en Brusselse regeringen zijn in eerste instantie verantwoordelijk om oplossingen te bieden. Toch kan de lokale overheid intussen, binnen de bestaande regelgeving, haar beleidsruimte maximaal benutten.

Investeren in voldoende sociale huurwoningen blijft prioritair voor Groen Affligem. Daarbij stellen we het behalen van het sociaal bindend objectief als doel. Dat betekent dat de gemeente Affligem 9% sociale woningen realiseert tegen 2025. Bovendien bestrijden we discriminatie op de woonmarkt om het grondrecht op wonen voor iedereen te kunnen garanderen.