Thema mobiliteit op de raad van 8 september 2020

01 September 2020

Thema mobiliteit op de raad van 8 september 2020

In kader van de week van de mobiliteit, zoals u wellicht weet loopt die ook dit jaar opnieuw van 16 t.e.m. 22 september, willen we vanuit Groen Affligem mobiliteit ook graag op de agenda zetten van de gemeenteraad van 8 september 2020. Mobiliteit, en daaraan gekoppeld ook leefbaarheid, blijft een zeer actueel thema in Affligem. Tegelijk is mobiliteit ook een zeer complex thema, dat een duurzaam en efficiënt beleid vraagt. Vanuit de vaststellingen dat Affligem op vlak van mobiliteit en verkeersleefbaarheid voor enorme uitdagingen staat vroegen wij hoe het bestuur deze uitdagingen zal aanpakken. Vooral voor de kwetsbare weggebruiker zien wij in Affligem grote tekorten en uitdagingen. Uit tellingen van de provincie Vlaams Brabant blijkt immers dat er in Affligem het minst gefietst wordt van alle gemeenten in Vlaams Brabant. Uit de enquête van de Fietsersbond Affligem blijkt dat veel ouders hun kinderen niet met de fiets naar school durven sturen. Wij stellen ook vast dat er nog steeds geen veilige fietsroutes naar de scholen en de stations zijn en dat bovenlokale fietsroutes niet veilig verbonden worden in Affligem. Ook voor voetgangers zien wij grote uitdagingen in Affligem. Daarom is er dringend nood aan een sterk, uitgewerkt, mobiliteitsbeleid, vertrekkend vanuit een sterk mobiliteitsplan, met participatie van alle actoren en met heldere doelen, budgetten en timing om deze te verwezenlijken. Vandaag missen wij dit sterk mobiliteitsbeleid. Daarom stelden wij hierover enkele belangrijke vragen en deden wij zelf ook enkele voorstellen om aan dit sterk mobiliteitsbeleid bij te dragen. Onze centrale vraag: De ambitie om een nieuw mobiliteitsplan op te stellen, werd na de verkiezingen in 2018 snel opgeborgen. De keuze werd gemaakt om het bestaande plan, daterende van 2002 met een eerste herziening in 2011, te actualiseren. Het voornaamste argument in deze beslissing was de snelheid, een nieuw plan opmaken zou veel tijd kosten, het actualiseren van het bestaande plan zou veel sneller kunnen gerealiseerd worden. Groen informeerde op gemeenteraad van 8 september naar de stand van zaken betreffende het mobiliteitsplan Affligem. En naar de manier waarop het lokale bestuur het mobiliteitsbeleid in Affligem ziet.

Naast de vraag naar een globaal mobiliteitsplan dat een duurzame en gestructureerde aanpak van de mobiliteit in Affligem mogelijk maakt, brengen we vanuit Groen ook graag nog onderstaande punten onder de aandacht.

Punt 1: Meten is weten

Mobiliteit is een complex, maar ook brandend actueel thema. Verkeersdruk is vaak een subjectief gevoel dat leeft bij inwoners. Uit de vorige gemeenteraad hebben wij begrepen dat het niet eenvoudig is om dat subjectieve gevoel te objectiveren.

Voor Groen zijn verkeerstellingen essentieel als basis voor duurzame mobiliteitsoplossingen. Metingen die auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer, fietsers en voetgangers registreren, zijn noodzakelijk. Huidige tellingen zijn duur, beperkt in tijd en registreren zelden alle vervoerswijzen.

Het citizen science project: “Telraam” kan daar in ondersteunen. Via nieuwe technologie ontwikkelden zij innovatieve meetmanieren op een continue, multimodale, fijnmazige en efficiënte wijze. Telraam gaat actief met burgers aan de slag om deze verkeerstellingen aan te leveren. Bewoners engageren zich graag om te ontdekken hoeveel en welk verkeer door de straat komt. De verzamelde telgegevens zijn een waardevolle basis om te gebruiken in verkeers- en mobiliteitsplannen. Telraam-data kunnen ook gebruikt worden om de impact te meten van verkeerstechnische ingrepen. De verzamelde meetgegevens dienen zo het beleid. Maar de data kunnen ook gebruikt worden door onderzoekers en door alle bewoners en geïnteresseerden.

In Affligem bevinden zich nu reeds 4 Telramen die door burgers werden geïnstalleerd en nu reeds data aanleveren.

Onze vragen aan de gemeenteraad:

  1. Wij vragen de meerderheid om in te stappen in een participatief traject waarbij een breder telnetwerk wordt uitgerold en vanuit een analyse van de verzamelde gegevens concrete beleidsadviezen worden geformuleerd.

  2. Wij vragen de meerderheid om een aantal telramen te financieren die worden geïnstalleerd in de scholen op ons grondgebied. Op die manier kunnen ook data worden verzameld van de specifieke verkeerssituatie in onze schoolomgevingen. Zeker in een derde graad kan men rond dit project actief aan de slag gaan. De enige school waar dit minder zinvol lijkt is de basisschool De Klimming in Essene (omwille van de afgesloten schoolstraat), maar daar zou het toestel bv. een plaatsje kunnen krijgen in de parochiezaal.

Punt 2: Lokale mobiliteit

We hebben via de pers mogen vernemen dat er een trambus komt op de lijn Aalst – Asse – Brussel. Deze trambus zal zeker bijdragen aan een betere verbinding zowel richting Asse – Brussel als richting Aalst. Althans voor de inwoners van vnl. de deelgemeente Hekelgem.

Als Groenen kunnen we de investering in efficiënt openbaar vervoer alleen maar aanmoedigen. Door ook prioriteit te geven aan een lokaal fietsbeleid kan er gebouwd worden aan een duurzame mobiliteit en kan dit ook bijdragen aan een beter klimaat.

Onze vragen aan de gemeenteraad:

  1. Wordt er, naast de nieuwe trambus, ook gekeken naar mogelijkheden om andere trajecten voor het openbaar vervoer uit te bouwen / te versterken? We denken daarbij bijvoorbeeld aan de verbinding tussen de verschillende woonkernen (met ook ontsluiting van de omgeving Abdij), de verbinding naar omliggende stations (woonkern Essene richting station van Ternat en/of Liedekerke, woonkern Teralfene richting station van Liedekerke en/of Denderleeuw), de verbinding naar scholen in onze buurgemeenten (zoals bv. IKSO Denderleeuw, Sint-Jozef Ternat), …
  2. Op welke manier zal de bevolking in de toekomst betrokken worden bij het uitbouwen van openbaar vervoer?

Punt 3: charter ‘sterk fietsbeleid’

Groen Affligem roept het lokale bestuur op om werk te maken van een duurzaam fietsbeleid. Een sterk fietsbeleid bouwt op een aantal universele uitgangspunten en duidelijke engagementen. De European Cyclists Federation (ECF) verwoordde die eerder in het Charter van Sevilla (2011). Dit charter van gemeenten voor een sterk fietsbeleid benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden.

Onze vraag aan de gemeenteraad:

  1. Wij vragen de gemeenteraad van Affligem om het charter 'sterk fietsbeleid' van Fietsberaad Vlaanderen te onderschrijven. We suggereren daarbij de volgende uitgangspunten en engagementen om een concrete actie te ontwikkelen en te realiseren vóór 31/12/2024:
  2. Investeer in een fietscultuur. Maak van de fiets een vanzelfsprekende vervoerswijze. Speel als lokaal bestuur uw voorbeeldfunctie ten volle uit en laat zien wat de mogelijkheden zijn. Zet de fiets in voor gemeentelijke dienstverlening en overtuig ook partners (bedrijven, scholen, verenigingen) in het gemeentelijk beleid om dat te doen.
  3. Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser. Comfortabele infrastructuur stimuleert het fietsgebruik. Nieuwe infrastructuur zal de veiligheid van de fietser verhogen. Hoe hoger de auto-intensiteit, hoe hoger de vraag naar vrijliggende fietsinfrastructuur met een hoge kost. Consequent het STOP-principe hanteren bij infrastructuurwerken geeft fietsers meer ruimte en levert de hoogste maatschappelijke baten op.
  4. Luister naar fietsers. Betrek burgers en fietsers bij de uitwerking van een fietsbeleid. Luister naar hun wensen en ga in gesprek over het fietsbeleid dat de gemeente wenst te voeren. Volg het effect van maatregelen voor fietsers op en communiceer hierover. Werk niet alleen aan een draagvlak maar ook aan een “vraagvlak” voor een sterk fietsbeleid.
  5. Indien onze suggestie om in te tekenen op het charter van Fietsberaad Vlaanderen niet zou gevolgd worden, willen we graag vragen op welke manier het lokale bestuur de veiligheid en het comfort voor fietsers wil verhogen op korte en middellange termijn.

Punt 4: Zone 30 de regel in de bebouwde kom

Een zone 30 heeft tot voornaamste doel de verkeersleefbaarheid én de verkeersveiligheid te verhogen. Als een voetganger wordt aangereden door een wagen die 30 km/u rijdt, is er een aanzienlijk grotere overlevingskans dan bij 50 of 70 km/u. Volgens verkeersinstituut VIAS heeft een voetganger die aan 50 km/u wordt aangereden, 10% kans om te overlijden; aan een snelheid van 30 km/u is die kans minder dan 5%. Daarnaast zorgt een zone 30 voor een rustigere, meer leefbare woonomgeving, met minder geluidshinder door verkeer.

Een zone 30 maakt het verkeer ook veiliger en aangenamer voor bewoners. Het kan mensen ook stimuleren om vaker de wagen aan de kant te laten en te kiezen voor de fiets. Ook dat kan de autodruk doen afnemen, wat een positieve invloed heeft op de luchtkwaliteit.

Onze vraag aan de gemeenteraad:

Wij vragen het lokale bestuur om een maximum snelheid van 30km/uur de standaard te maken binnen de bebouwde kom in Affligem. Op basis van een aantal duidelijke criteria kan worden afgeweken van deze maximum snelheid, zoals bv. de Brusselbaan traject van de Molenberg tot Erembodegem en traject van Kapelleweg tot Asse.

Het antwoord van het lokale bestuur

De meerderheid gaf aan onze voorstellen mee te nemen. Ze beloven ten gepaste tijde te communiceren over het mobiliteitsbeleid dat wordt uitgestippeld. We zijn vanuit Groen alvast benieuwd naar de concrete plannen rond mobiliteit ...