Sociaal beleid, ouderen, jongeren en gezinnen

Een sterk lokaal sociaal beleid vraagt een sterke lokale overheid. Die voert een gericht sociaal beleid voor en door iedereen. Ze plant het én voert het uit. Vanuit die dubbele rol laat ze verschillende zorgactoren efficiënt samenwerken. Deze overheid biedt een toegankelijke dienstverlening aan op ieders maat en evolueert mee in een veranderend zorglandschap.

Groen Affligem wenst voldoende budget voor het lokaal sociaal beleid. De integratie van het OCMW en de gemeente zijn voor ons de kans om het lokaal beleid om te vormen in een integraal sociaal beleid. Dat moet onderbouwd zijn. gebaseerd op een grondige analyse van onder meer de zorgnoden, de kinderarmoedecijfers en de gemeentelijke sociale kaart. Een analyse op buurtniveau in overleg met alle zorgpartners kan hierbij zeker helpen! In dit lokaal sociaal beleid leggen we de klemtoon op armoede, senioren, jongeren en gezinnen.

Armoede

Groen Affligem wil de behoeften rond kinderarmoede, moeilijk bereikbare groepen en éénoudergezinnen actief laten onderzoeken. Daarom willen we de “Verklaring van burgemeesters tegen kinderarmoede” ondertekenen en grijpen we dit aan om een actieplan uit te werken dat kinderarmoede tegengaat. Kwalitatieve, inclusieve en financieel toegankelijke kinderopvang is broodnodig om vroegtijdig onderwijs te verzekeren en in te spelen op de noden van elk gezin. Dit is een prioriteit voor het lokaal bestuur.

Bovendien is de opbouw aangewezen van een netwerk rond opvoedingsondersteuning met partners als Kind & Gezin, initiatieven voor kinderopvang, CLB, CAW, maar ook met kinderen en jongeren als actieve partner. Dit gebeurt bij voorkeur via een Affligems Huis van het Kind. Gezinnen met vragen over opvoeding kunnen er op vrijwillige en informele basis terecht bij andere ouders en professionelen.

Tewerkstelling is de sleutel om armoede te bestrijden. Daarom wil Groen Affligem inzetten op herscholing, bijscholing en heroriëntatie. Ook een andere maatschappelijke deelname zoals een baan in de sociale economie of een rol als vrijwillig mantelzorger kan even zinvol zijn. Voor Groen is integratie op de arbeidsmarkt vooral een middel.

Maak in elk geval het Sociaal Huis zo bereikbaar mogelijk! Het is een geweldige plek waar je informatie meegeeft over wonen, gezondheid en voeding, maar tegelijk ook de drempel naar cultuur en sport verlaagt. Bovendien kun je er wellicht ook terecht om je in te schrijven voor een computercursus, want de digitale kloof moet dringend gedicht, zeker voor wie actief naar werk zoekt…

Tot slot ondersteunt Groen Affligem alle initiatieven rond goedkoop of gratis tweedehandsmateriaal. De gemeente stelt haar infrastructuur hiervoor gratis ter beschikking!

Senioren

Senioren vinden het fijn zo lang mogelijk thuis te wonen. Mantelzorgers spelen hierin een cruciale rol en verdienen het gehoord en ondersteund te worden. Daarom staat Groen Affligem erop dat de gemeente alle initiatieven die hiertoe bijdragen maximaal ondersteunt. Het lokale bestuur moet een voortrekkersrol spelen in de werking van de Eerstelijnszones. Dat kan door het organiseren en coördineren van een 'geïntegreerd breed onthaal'. Zo versterken ze tegelijk de eerstelijnshulp .

Vereenzaming en armoede zijn permanente aandachtspunten. Groen Affligem wil dus buurtgericht werken en spontane solidariteit stimuleren. Een ontmoetingsplaats, gemakkelijk bereikbaar én in iedere deelgemeente, is echt geen luxe. Niet alleen kunnen jong en oud elkaar hier ontmoeten, maar het wordt ook de ideale plaats voor informatie en dienstverlening (warme maaltijden, samenaankoop, poets- en strijkhulp,...).

De betaalbaarheid en de kwaliteit van het WZC leidt tot grote bezorgdheid bij onze senioren en hun families. Daarom is het de taak van de gemeente Affligem om deze publiek-private samenwerking constant te monitoren!

Jongeren en gezinnen

Affligem wordt een gemeente waar kinderen én gezinnen echt thuis zijn, want wat goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Kindvriendelijkheid is een barometer voor een degelijk lokaal beleid. Groen wil van Affligem een kindvriendelijke gemeente maken. Dit betekent dat kinderen volwaardig deelnemen aan de samenleving. Ook hun belangen wegen door in het volledige beleidsproces en de lokale bevoegdheidsdomeinen, net als bij alle gemeentediensten.

Kinderen hebben ruimte nodig. Ze hebben recht op ontspanning en spel in hun buurt, zonder opgesloten te worden in (speel)reservaten. Groen Affligem voorziet speelelementen in straten en op pleinen. Met de opmaak van een Affligemse speelweefselkaart geven we een duidelijk overzicht van alle publieke speelruimte, jeugdlokalen en -terreinen, en de veilige wegen er naartoe. Waar mogelijk benutten we (tijdelijk) ongebruikte openbare ruimte als speelruimte. Groene speelruimte is bovendien een ideale plaats waar generaties elkaar kunnen ontmoeten.

Elke herinrichting van het openbaar domein wordt getoetst op kind- en jeugdvriendelijkheid, de zogenaamde ‘kindreflex’ die we overal willen zien! Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging aan te komen.In onze openbare gebouwen voorzien we dan weer gezinsvriendelijke elementen zoals luiertafels, borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We zorgen ook voor kinderopvang bij evenementen die door het lokaal bestuur worden georganiseerd en stimuleren horecazaken om werk te maken van kindvriendelijkheid.

Jongeren hebben nood aan vrijhavens, waar ze zichzelf kunnen zijn en experimenteren. Groen Affligem wil talentontwikkeling bij jongeren stimuleren en ondersteunen. Eén van de aandachtspunten daarbij is onze scholen aanzetten om zich te ontwikkelen tot een Brede School, die kinderen en jongeren op weg helpt naar een gepast aanbod op basis van hun talenten en interesses. Bovendien willen we kinderen en jongeren de kans geven om het beleid te beïnvloeden op hun eigen manier over thema's die zij mee kiezen. In samenwerking met het jeugdwerk, scholen en andere partners krijgt beleidsparticipatie op maat vorm.

Affligem is rijk aan actieve raden die samenwerken zoals de pannenkoeken van de seniorenraad tijdens de buitenspeeldag. Samenwerking van deze raden, ook met de jeugdwerking, verdient verdere stimulans en ondersteuning.