Mobiliteit

Een duurzame mobiliteit binnen Affligem voorziet in de behoeften van de huidige generatie, maar houdt tegelijk rekening met de behoeften van de toekomstige generaties. Centraal staat het afremmen van de aangroeiende automobiliteit door de voorwaarden voor alternatief vervoer zoals het openbaar vervoer, de fiets, te voet,… te verbeteren.

Zo stelt Groen Affligem de verkeersveiligheid en de leef- en omgevingskwaliteit van alle inwoners veilig. Tegelijk verzekeren we de bereikbaarheid van de dorpskernen en bedrijventerreinen.

Om dit te realiseren heeft Affligem nood aan een ambitieus mobiliteitsplan met advies van verkeersexperten en maximale inspraak van bewoners. Op die manier kunnen we de lokale situatie in kaart brengen en een gestructureerde aanpak realiseren voor uitdagingen van nu én later.

Straten op mensenmaat

Groen Affligem maakt fietsen en stappen voor iedereen een makkelijkere keuze dan autorijden. Daarvoor investeren we in degelijke wandel- en fietsinfrastructuur die aansluit op een veilig, comfortabel en efficiënt netwerk, ook voor elektrische fietsers. Hierbij spelen trage wegen een belangrijke rol! Affligem verbindt niet alleen sport-, ontmoetings- en speelplekken, maar ook de bibliotheek, scholen en het jeugdhuis. Het werkt de missing links tussen woonkernen en scholen weg, zodat schoolkinderen zich veilig en gezond met de fiets of te voet kunnen verplaatsen.

Onze straten moeten een veilige omgeving zijn voor voetgangers en fietsers. Knelpunten zoals de Ternatsestraat, de Nieuwe Kassei, de Bellestraat, de Fosselstraat, de Daalstraat, de Kerkstraat, alle schoolomgevingen, ... moeten aangepakt worden.

De meest kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen en senioren nemen we als uitgangspunt. Wat op maat is van kinderen, senioren, jonge ouders met een kinderwagen, is meteen aangenamer en veiliger voor alle weggebruikers en buurtbewoners. We kiezen ook bewust voor integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Affligem moet bij elke (her)inrichting van de publieke ruimte voldoende aandacht besteden aan groen, speelkansen voor kinderen, beweging voor volwassenen, veiligheid en ontmoetingsgelegenheden voor iedereen. Dat is nog belangrijker in buurten en wijken met meer kwetsbare inwoners! Hierbij verdienen niet enkel de centraal gelegen pleinen de voorkeur. Vooral (dichtbevolkte) straten worden zo beslist een stuk aangenamer.

Zoals de seniorenraad voorstelt, wil ook Groen Affligem meer ‘private’ zitbanken in onze gemeente. Die bieden extra rustpunten en maken het contact tussen buren makkelijker.

Bovendien installeert de gemeente in elke woonkern zone 30. Schoolomgevingen en de meest kwetsbare woonzones worden autoluw (op basis van het principe van een woonerf met max. snelheid van 20 km/uur).

We kiezen voor een toekomstgerichte normen bij de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Daarbij houden we rekening met specifieke types van fietsen zoals bakfietsen, fietsen voor personen met een handicap, elektrische fietsen, …. Op strategisch belangrijke punten zoals dorpskernen, trekpleisters, haltes openbaar vervoer, … voorzien we ook voldoende en kwalitatieve fietsenstallingen. Bewegwijzering op maat promoot ook meer beweging.

Als aanvulling op of alternatief voor het openbaar vervoer stimuleren we de elektrische fiets.

Het is het meest geschikte vervoermiddel om langere afstanden te overbruggen en zo een extra middel om pendelverkeer te verminderen. We zorgen voor aangepaste fietsinfrastructuur, oplaadmogelijkheden binnen fietsenstallingen en organiseren een jaarlijkse groepsaankoop om de financiële investering te beperken.

Trage Wegen

Onder impuls van de Provincie Vlaams-Brabant werden ook in Affligem onze veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, holle wegen, bospaden en doorsteekjes extra verf gezet. En terecht, trage wegen bieden heel wat voordelen. In de eerste plaats zijn ze dé plekjes voor recreatie dichtbij huis, weg van het drukke verkeer, ideaal om te ontspannen. Vaak bieden ze mooie uitzichten op het landschap achter onze lintbebouwing.

Bovendien hebben deze wegen ook historische roots en vertellen ze heel wat over de eigenheid van onze gemeente en de streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover talloze anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes.

Trage wegen zorgen ook voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn ze een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten. Holle wegen nemen hierbij een specifieke plaats in door hun hoge ecologische en landschappelijke waarde.

En, misschien wel het belangrijkste voordeel, trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Ze bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen.

Groen Affligem kiest resoluut de kaart van de trage wegen. De activiteiten hierrond zijn de laatste jaren wat stilgevallen. Wij willen de bestaande trage wegen opnieuw opwaarderen en het netwerk verder uitbouwen. Om dit op een duurzame manier te realiseren, streven we naar een gestructureerde aanpak. Samen met onze inwoners en ons middenveld gaan we op zoek naar belangrijke kansen, knelpunten en oplossingen. Die zetten we vervolgens om in een gemeentelijk beleidsplan en een concreet actieplan. Zo kunnen we de aanleg, het onderhoud en het beheer van onze trage wegen op een duurzame manier realiseren.

Kwalitatief openbaar vervoer

Groen Affligem pleit voor frequent en comfortabel openbaar vervoer, onder ander in het kader van de vervoersregio’s. Als lokaal bestuur zorgen we voor aangepaste en toegankelijke haltes in een aantrekkelijke omgeving.

Heel wat jongeren reizen dagelijks met de bus richting school. Zij geven het goede voorbeeld en dat zou beloond mogen worden. Onze buren voorzien een tegemoetkoming voor een Buzzy Pazz Aalst en Asse vergoeden 50%, Liedekerke 20%. Affligem 0%, dat kan beter. Daarnaast verdienen ze zeker een optimale afstemming van het vervoersaanbod.

We gaan voor een slim combinatie beleid, waarbij onze dorpskernen genieten van goed bediende haltes én vlotte overstapmogelijkheden. Voor de ‘laatste kilometers’ voorzien we oplossingen op maat: veilige fietsvoorzieningen, autodelen, collectief vervoer op maat.

Bovendien organiseren we een Pick Up Community (PUC): inwoners delen dan hun rit langs één van de verkeersknooppunten met de eigen of de gedeelde wagen.

De dorpskernen worden op een efficiënte manier verbonden door een aangepast vervoersaanbod. Zo kan elke inwoner zich vlot verplaatsen en daalt de nood aan het gebruik van de eigen wagen. Het vervoersaanbod is bovenlokaal afgestemd en sluit nauw aan op de dienstverlening van de NMBS, vooral op de stations van Liedekerke, Denderleeuw, Asse en Aalst.