(h)eerlijk divers

'Samen' is het sleutelwoord. Problemen los je samen op. Uitdagingen ga je samen aan. Dat kan je maar als je elkaar begrijpt en rekening houdt met ieders identiteit. Gemeenten worden gemaakt door de mensen die er wonen, de organisaties die er actief zijn en het lokaal beleid.

Een lokaal integratiebeleid is er voor iedereen. Hulpmiddelen en ondersteuning voor o.a. vluchtelingen, mensen met een allochtone achtergrond of 4de-wereldgezinnen komen daarom ook consequent toe aan al deze kwetsbare doelgroepen

Samen maken we onze gemeente

Samenleven in diversiteit staat hoog op de politieke agenda, maar al te vaak ontbreekt de poging om te verbinden. Groen Affligem wil samenleven positief stimuleren en tegelijk samenlevings-problemen daadkrachtig en gericht aanpakken.

Werken aan integratie is zoeken. Als tegengewicht voor het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, streven we lokaal naar een integratiebeleid van onder uit. Lokale overheden weten best hoe mensen hun plek vinden in hun wijk, gemeente en wijdere omgeving. Daarom ondersteunen we initiatieven die vertrekken vanuit de leefwereld van nieuwkomers en inwoners. Integratie is een samenwerkingsoefening in twee richtingen. De ontvangende samenleving onthaalt nieuwkomers en ondersteunt ze in het lokale integratieproces. Zij engageren zich om volwaardig deel uit te maken van deze lokale samenleving.

Groen Affligem wil een ruime samenwerking met partner- en middenveldorganisaties om een gedragen en gecoördineerd onthaalbeleid uit te werken. Centraal hierin staan uitdagingen als onderwijs, taal, inburgering en vrije tijd. Daarbij zetten we interculturele bemiddelaars in om concrete hulp en emotionele ondersteuning te bieden. Tegelijk signaleren die knelpunten en bemiddelen waar nodig. Zowel professionele als vrijwillige, degelijk omkaderde, krachten bieden hulp.

Groen Affligem kiest voor een taalbeleid met een uitnodigend karakter. We stimuleren in alle diensten het gebruik van het Nederlands en gaan tegelijk waarderend en respectvol om met ‘anders’-taligheid. Taal is geen doel op zich, maar een middel tot communicatie en integratie. Via laagdrempelige initiatieven kunnen nieuwkomers Nederlands oefenen en krijgen ze meteen informatie over het lokaal beleid. Dat kan b.v. tijdens een wekelijkse praattafel. Voor werkgelegenheid werken we samen met partners als VDAB. Maar we sensibiliseren ook werkgevers, organiseren job-coaching en ondersteunen vrijwilligerswerk als opstap naar werk. Hoogopgeleide nieuwkomers verdienen bijzondere aandacht en een aangepast aanbod. Uiteindelijk pleiten we voor de uitbouw van specifieke trajecten die duurzaam inspelen op werk, scholing en vrije tijd.

Lokaal integratiebeleid wordt gemaakt samen met onze inwoners. Zorgen voor een nieuwe buur of je inzetten als vrijwilliger voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, het zijn manieren om bij te dragen aan het lokaal samenleven. Het lokaal bestuur ondersteunt hier door duidelijke informatie over wat je als burger kan doen voor onze kwetsbare doelgroepen. Hiermee versterk je ook de sociale samenhang. Groen wil van Affligem dus een ‘Gastvrije Gemeente’ maken.
 
Groen Affligem wil nieuwkomers aanzetten om deel te nemen aan en zich te engageren binnen onze gemeente. Daarbij hoort ook het deelnemen aan verkiezingen. Informatie en bewust maken van het belang hiervan doet het lokaal bestuur proactief, in samenwerking met partner- en doelgroepenorganisaties. Maar het besteedt hier ook aandacht aan tijdens feesten, in gemeentelijke publicaties en communicatie. De gemeente geeft zelf het voorbeeld in haar streven naar diversiteit binnen het eigen personeelsbeleid.

Groen Affligem gaat voor een diversiteitsraad, ondersteund door een diversiteitsambtenaar om een breed gedragen integratiebeleid te realiseren. Ook de bestaande samenwerking met buurgemeenten willen we verder uitbouwen, verruimen en versterken.

Voor een eerlijke wereld

“Denk lokaal, handel globaal” is altijd een centrale slogan van de ecologische beweging geweest. Het lokale en het globale zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de Verenigde Naties, de opvolger van de vroegere Millenniumdoelstellingen, maken dit concreet. Deze nieuwe doelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost of west.

Groen Affligem wil duurzame en inclusieve economische groei in ontwikkelingslanden graag promoten. Zo kan onze welvaart worden herverdeeld en wordt groei een zinvol instrument van ontwikkeling. Bovendien blijft ontwikkelingssamenwerking broodnodig, samen met eerlijke, internationale handelsregels en een eerlijke verdeling van nationale rijkdommen. Dat gebeurt liefst zonder de draagkracht van onze aarde verder uit te putten.

Ook op lokaal niveau kunnen we daaraan werken. Groen Affligem wil het behoud en de bestendiging van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking), ondersteund door een verantwoordelijke gemeentelijke ambtenaar. Die helpt immers de GROS en haar werking met evenementen en activiteiten ook praktisch te ondersteunen. We pleiten voor een schepen bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, en het ondertekenen en uitvoeren van de engagementsverklaring om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen lokaal te vertalen. Bij voorkeur wordt de GROS ook geraadpleegd en om advies gevraagd in alle materies die ontwikkelingssamenwerking betreffen.

Voor deze werking voorziet Groen Affligem graag de nodige financiën. We streven naar 0,7% van het totale gemeentelijk budget en een minimum van € 1,00 per inwoner per jaar. Geld voorzien is niet het belangrijkste, maar wel noodzakelijk.
Ook voor derdewereldlanden die met extreme omstandigheden te maken krijgen, zal de gemeente op advies van de GROS een bijdrage voor noodhulp vrijmaken. Noodhulp kan inspelen op spontane gevoelens van solidariteit naar aanleiding van een ramp en biedt een kans om een breder publiek aan te spreken, onder wie heel wat mensen die op andere momenten minder vatbaar zijn voor het Noord-Zuid-thema. Groen Affligem pleit voor het combineren van noodhulp met sensibilisering, in samenwerking met burgers en het middenveld. Hierin speelt de GROS een centrale rol.

Groen Affligem engageert zich verder om de communicatie en samenwerking tussen de verschillende adviesraden te bevorderen. Enkel zo is er ook echte inspraak en participatie van de burgers in het bestuur. Dat wil het ook op andere manieren bereiken zoals het consulteren van diverse groepen over verschillende thema’s, van burgerplatformen e.d.

Boven alles belooft Groen Affligem een duurzaam en eerlijk aankoop- en bestedingsbeleid te voeren. Door zelf het voorbeeld te geven spoort de gemeente immers haar burgers aan hetzelfde te doen. Affligem is een echte ‘fair trade gemeente’! Ze gebruikt zelf fair trade en eerlijke producten, zowel binnen de gemeente als op gemeentelijke activiteiten en evenementen. Bovendien organiseert ze die op een duurzame manier en neemt zowel fair trade als duurzaamheid op in haar voorwaarden bij concessies en uitbatingen. Daarnaast koopt Affligem milieuvriendelijke en eerlijke materialen aan, zowel wat producten als kleding betreft.