Eerlijk, transparant en participatief bestuur

Waarom is het lokale niveau zo krachtig? Omdat dat het dichtst bij alle mensen staat! Iedereen voelt zich betrokken, wil meer inspraak, maar doet ook liefst zelf wat. Daarom gebeurt de vernieuwing van onze democratie bij voorkeur op het lokale niveau. Groen Affligem streeft dus een nieuwe bestuurlijke stijl na. Onze kernwaarden zijn eerlijk, transparant en participatief.

Eerlijk

Tegen de tendens van de uitholling van de gemeenteraad in wil Groen van deze raad opnieuw het echte hart van de lokale (representatieve) democratie maken. Tegelijk willen we een heldere deontologische code voor lokale mandatarissen om maximale transparantie te scheppen en belangenconflicten tegen te gaan. Degelijk werkende commissies bieden meer ruimte om voorstellen grondig voor te bereiden, bij te sturen waar nodig of dieper op dossiers in te gaan. Groen Affligem pleit ook voor ‘Open commissies’ waarin naast experts, ook betrokken burgers en middenveldorganisaties uitgenodigd worden.

Groen Affligem pleit voor een aantrekkelijke gemeenteraad. Alleen zo zullen meer geïnteresseerde mensen die ook bijwonen en grondig geïnformeerd zijn. Dat houdt onder andere heldere informatie over de agendapunten, publieksvriendelijke aanvangsuren en een boeiende agendaopbouw in. Bovendien gebeurt de discussie over belangrijke beleidsbeslissingen ook in het openbaar op de gemeenteraad. Een goede doorstroming en volwaardige discussie over het beleid in intercommunales is even essentieel. Daarom wensen we vertegenwoordigers van de gemeente in die organen met het juiste profiel en voldoende deskundigheid in de materie, die eventueel verder wordt ontwikkeld door extra vorming. Bovendien moeten ze hun taak ernstig nemen, zodat ze zowel op gerichte vragen kunnen antwoorden als in debat gaan.

Verslagen van de gemeenteraad zijn makkelijk toegankelijk via de website (audio of video) en vlot beschikbaar en doorzoekbaar per punt. Ook de schriftelijke verslagen worden opgemaakt met het oog op een vlotte leesbaarheid.

Transparant

Een transparant beleid is de beste garantie voor behoorlijk bestuur. Zo wil Groen Affligem een transparante selectiemethode hanteren bij de aanwerving van personeel, want elke kandidaat verdient een gelijke behandeling.

Groen Affligem staat voor een actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Dit houdt niet alleen een vlot antwoord van het bestuur op vragen van burgers in. Het betekent ook een snelle inzage in bestuurlijke documenten voor wie daar nood aan heeft. Verder vragen we niet enkel actieve en overzichtelijke informatie en documenten via de gemeentelijke website, maar vooral duidelijke informatie over wat waar beschikbaar is. Zo keren we de logica om: burgers hoeven geen moeizame zoektocht te ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt burgers actief naar relevante informatie.

Klachtenbehandeling beschouwen we als een kans. We zorgen niet enkel voor een gefundeerd antwoord en de nodige opvolging, maar trekken uit klachten meteen de juiste lessen om de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren.

Groen Affligem ziet elke ambtenaar als ‘civil servant’. Met een modern personeelsbeleid krijgen sterke, creatieve, gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren ruimte. Die staan ten dienste van iedereen, niet enkel van de meerderheid in de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Enkel zo krijgen ambtenaren voldoende mogelijkheden om mee te werken aan ondersteuning van burgerinitiatieven en gemeentelijke adviesraden.

Participatief

Eerder dan burgers om de 6 jaar bij de verkiezingen te consulteren streeft Groen Affligem constante interactie na. We kiezen daarbij voor een diversiteit aan participatievormen, zodat iedereen aan bod komt.

Zo willen we aan de slag met burgerpanels. Bij het begin van de legislatuur, jaarlijks en rond bepaalde thema’s nodigen we een groep burgers uit voor overleg. De resultaten van deze samenkomsten bevelen we aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen aan. Deliberatieve democratie, waarbij burgers tot besluiten komen op basis van informatie, overleg en uitwisseling van argumenten, blijkt namelijk een krachtig instrument.

Groen Affligem ziet de adviesraden dus niet enkel als een verplichte formaliteit, maar als echte partners. Een bestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter beschikking, vraagt actief om advies, maakt ruimte voor suggesties die vanuit de raad zelf komen en geeft een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. Het zorgt ook voor inspraak die de klassieke indeling in beleidsdomeinen overschrijdt.

We willen tot slot een laagdrempelige regeling waarmee burgers inspraak krijgen binnen de gemeenteraad. Voor ons is dat dé gelegenheid om de dialoog met onze burgers aan te gaan. Bezorgdheden, suggesties en vragen van burgers en verenigingen i.v.m. het beleid moet het bestuur systematisch registreren en krijgen voorrang op de gemeenteraad. Dat alles wordt afgesloten met een gemotiveerd antwoord.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren